KollégiumÁltalános IskolaX. Müller Ferenc Nemzetközi Kémiai EmlékversenyNeumann VersenyBélap Online

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk gimnáziuma és kollégiuma sikeres pályázata révén 2023. május 5 -2026. június 15.  között  ismét az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím birtokosa.

Az ezt megelőző három évben a gimnázium nyerte el korábban a címet, a 2020/2021. tanév szeptember 1-től 2023. június 15-ig tartó időszakban sikeresen megfelelt a "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címmel járó feladatoknak. 

A 2022/2023. tanévben a gimnázium a kollégiummal közös  pályázatot adott be az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Először a 2019/2020. tanévben a  gimnázium nyerte el a címet.  Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ és a Bíráló Bizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola  pályázatát érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A cím megtisztelő az intézmény vezetése és pedagógusai számára.

Az Oktatási Hivatal bázisintézményei azok a köznevelési intézmények, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

• akiknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési-oktatási, és egyéb tevékenységeiben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk;

• akik az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében;

• akik minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;

•  akik bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.
 

Kapcsolattartó: Hajós Éva igazgató
e-mail: ibelagimnazium@belamail.hu
Telefon: 06-74- 999570   +36-30-595 78 44

 

Gimnáziumunk és kollégiumunk jó gyakorlatai, megosztásukat vállaljuk bázisintézményi feladataink körében:


Digitális átállás egy „OKOSISKOLA” arculat kialakítása során

Pedagógiai megközelítésben a digitális kompetenciák fogalomkörét manapság bővíteni szükséges: azt kell alatt vizsgálnunk, hogy a digitális eszközök és alkalmazások az oktatás során milyen munkaformákat, módszereket és értékelési formákat tesznek számunkra elérhetővé, amelyek segítségével hatékonyabbá válhat a 21. századi  tanítás-tanulás folyamata. Fontos kihangsúlyozni, hogy a globális változások az alkalmazásképes tudást hozták előtérbe, vagyis hogyan lehet idő- és energiahatékonyan digitális tartalmakat, kollaborációkat létrehozni, együttműködésekkel problémákat megoldani. A „digitálisan kompetens iskolává” válás érdekében szervezetünk felmérte, hogy iskolánk jelenleg hol tart a digitális átállásban, melyek azokat a területek, ahol fejlesztéseket szükséges / érdemes kezdeményezni a jövőre nézve, ezeket hogyan tudjuk megvalósítani és nyomon követni. A jó gyakorlat a digitális átállás intézményi lépéseit mutatja be.


Az iskolai szervezet fejlesztése a lemorzsolódás megelőzésére

Jó gyakorlatunk célja az iskolai lemorzsolódás megelőzése az iskolai szervezetbe integrálható  hátránykompenzáló  (mérési, tanulmányi) eredményességet javító intézményi szintű folyamatokkal, tevékenységekkel.  Intézményünk kidolgozta a tanulói eredményesség és előrehaladás segítésének módszereit (pl. mérési eredmények elemzése, differenciált tanulásszervezés, egyéni tanulói előrehaladási célok, kortárssegítés, osztályfőnöki mentorprogram), amivel a pedagógiai tevékenységünk kiemelkedően fejlesztő és hátránykompenzáló hatású. Gimnáziumunkat 2016 óta (az azt megelőző öt év alapján)  az Oktatási Hivatal minden évben a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák közé sorolta. Ez azt jelenti, hogy  az átlagosnál nagyobb a pedagógiai munka hátránykompenzáló/fejlesztő hatása. A jó gyakorlat adaptációja elősegíti a tanulói eredményességet pozitívan befolyásoló  pedagógiai folyamatok tartós alkalmazását. 


Drónok a tanórán 

A drónok használatának megtanulása mindenki számára fontos lehet, hiszen segítségükkel remek videókat, fényképeket lehet készíteni (nyilván a törvényes keretek betartásával), a programozható DJI Tello eszközök lehetőséget adnak az algoritmizálás alapjainak elsajátítására is. A drónok mozgásának megismerése műszaki megoldásainak tanulmányozása, alapvető beállítások kipróbálása az aerodinamika megértéséhez és a mérnöki jellegű munka megismeréséhez tehet sokat hozzá. A gyakorlati tapasztalatszerzés (reptetés), kapcsolódó programozási ismeretek (blokkprogramozás, Python programnyelv) átadását teszi lehetővé. 


Robotok egyszerű használata – ismerkedés az MI-vel

Az automatizálás, a mesterséges intelligencia korunk nagy kihívása. Iskolánk 10 éve rendszeresen tart szakköri keretek között robotika foglalkozásokat. A jó gyakorlat során átadjuk a területen szerzett tapasztalatainkat a tanár kollégáknak, melynek segítségével maguk is megtervezhetik a robotika, az MI (Mesterséges intelligencia) témakör tanításának metodikáját. Az automatizálás, a robotika megismerése megalapozhatja a matematika, a fizika (műszaki, mérnöki pályák) iránti fokozottabb érdeklődést.


Tervezzünk tárgyakat! (3D tervezés és nyomtatás)

A 21. század kihívásai között szerepel a sokoldalú, célorientált képzés megvalósítása. A 3D nyomtatási technológia elterjedésével nyilvánvalóvá vált, hogy olyan ismereteket is adni kell tanulóinknak, ami lehetővé teszi annak napi szintű használatát. Ehhez elengedhetetlen a 3D tervezés alapszintű elsajátítása. A  tervezést a helyi tantervbe informatika tanár és mérnök végzettségű kollégánk javaslatára vezettük be 2014-ben. A szabadon hozzáférhető és könnyen elsajátítható GoogleSketchUp tervezőprogram tanulók számára fontos részleteinek, valamint a tervezői munka sajátosságainak megismertetése. Iskolánkban több éve bevált jó gyakorlat átadása a cél, ami a kidolgozott tananyag egységek átadása magyarázatokkal, valamint a tanítás módszertanának bemutatása (Helyi tanterv 3D tervezés témakörének megismertetése).


A Google Earth projektjellegű felhasználása földrajzórai keretekben

A 9-10 évfolyamos geo-digitális kultúra tagozatos diákjaink órai keretek között megismerkednek a Google Earth program felhasználási lehetőségeivel. Fokozatosan elsajátítják a Google Earth bemutató készítésének lépéseit, mellyel később egy-egy témakör köré csoportosítható vagy szabadon választható saját projektet képesek lesznek létrehozni. Kijelölik a projekt témáját, mely köré az egyes állomások lesznek megválasztva. Kutató munkát végeznek az általuk választott témában, majd a projekt egyes állomásainak beállításait szerkesztik meg és ruházzák fel földrajzi tartalommal. A kész projekteket a diákok feltöltik a gimnázium tanszoba rendszerébe, majd órai keretek között előadás formájában mutatják be produktumaikat.


Ökoszemlélet erősítése a Zöldiskola programmal

Az Ökoiskola létünk kiemelt programja a Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő megszervezése, amely az általános iskolás 7-8. évfolyamos és a 9-10. évfolyamos diákoknak szól. A többfordulós verseny egy adott környezetvédelmi probléma feldolgozására fókuszál, a kutatásra, cselekvő tevékenységre alapuló tanulási folyamat közelebb hozza a diákokhoz a könyezetvédelem, fenntarthatóság témakörét projektmódszer segítségével. Az idei tanévben a csapadék, az előző években a hulladék, az erdők védelme, korábban pedig például a természetes vizeink védelme témakör került előtérbe.


„Emeld a tétet!” - angol emelt szintű érettségire felkészítés

Az érettségi sikeres teljesítésére a felkészüléshez számos korszerű és hatékony módszert alkalmazunk. A tanórákon egy-egy készség fejlesztésére koncentrálva, kommunikáció-központúan, digitális anyagok és platformok felhasználásával az életkori sajátosságok figyelembevételével tervezzük a tevékenységeket, melyeket a tanulók otthoni gyakorlásra is alkalmazhatnak. A tanulók saját maguk is aktív részesei és irányítói saját tanulási folyamatuknak egyéni céljaikat figyelem előtt tartva. Feladatainkat ráhangolás, jelentésteremtés, reflexió érdekében is, valamint házi feladatként, tanórán kívüli nyelvismeret-szerzés céljából is alkalmazzuk


Speak up! – Hallasd a hangod!

A szóbeli kommunikáció alapja a választékos szókincs, amely fejlesztéséhez ma már rengeteg platform, weboldal vagy applikáció áll rendelkezésre. A diákok elsőkörben elsajátítják a számukra leginkább hatékony szótanulási módszereit. Alkalmazkodunk a nyelvvizsga követelményekhez, így a megfelelő szókincs elsajátítása után a diákok elkezdik gyakorolni a szóbeli nyelvvizsga feladatait, a képleírást, a szituációkat és a témakörökről való érvelést. Kezdetben a csoport együtt dolgozik és gondolkodik. A diákok segítik egymást, kijavítják saját vagy társaik hibáit, egymás érvelését igyekeznek tovább vinni, ezáltal is építve az adott témáról való véleményüket. Témaköröknek, nyelvtani egységeknek, a fejlesztendő kompetenciaterületnek megfelelően választjuk ki az általunk leginkább hatékonynak ítélt módszert, technikát és az ezeket kiszolgáló eszközöket.


Team munka és tantárgyközi integráció az emelt szintű német nyelvoktatásban 

A „Maradj egészséges!” téma élménypedagógiai megközelítésben, csoportmunkában kerül feldolgozásra a jó gyakorlat során. A kortársak együttműködésére, érvelési technikáira épülő tanulás a korcsoport számára is aktuális (de gyakran csak lappangó) kérdéskörrel foglalkozik (életmód, táplálkozás, a függőségek, elhízás, étkezési zavarok stb.).


„Szervezzünk versenyt!” – Hogyan valósítsunk meg diákokkal szervezési projektet?

A tehetséggondozás, versengés motivációs hatása egyre inkább szükséges a tehetséges tanulók számára. Intézményünkben 2004 óta rendszeresen megszervezzük a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, melyhez egy  TÁMOP pályázat keretében kifejlesztettük a megvalósítási módszert. Ez az az ún. „Szervezési projekt az I. Béla Gimnáziumban”. A tudásmegosztás segítséget adni azon iskolák pedagógusai számára, melyek megyei, országos vagy nemzetközi versenyt kívánnak szervezni és mindezt módszeresen kívánják megvalósítani a PDCA (tervezés, megvalósítás, értékelés, fejlesztés) logika mentén. A jó gyakorlat a verseny előkészítését, a feladat kiírását, a felkészülést, támogatást, a projekttermék elkészítésének folyamatát, a verseny lebonyolítását,  értékelését az  eredményes disszeminációig széleskörűen bemutatja.


Történelem és műveltségi verseny általános iskolások számára 

A diákok nem csak tudásban gyarapodnak a tehetséggondozó versenyben, hanem megismerik és megtapasztalják azt is, hogy a világ egy komplex, összetett rendszer, azaz a különböző műveltségi területek (tantárgyak) egymással összefüggenek, egymást kiegészítik. Mindemellett a versenyzők csapatokat alkotnak, így fontos fejlesztő hatása van a csoportmunkában való dolgozás elsajátítása terén is. A diákok mindemellett megismerik gimnáziumunkat, annak tanárait és diákjait, így pozitív kép alakul ki bennük az iskoláról, ami segíti, erősíti gimnáziumunk beiskolázási tevékenységét is. A verseny mindig magyar témához kapcsolódik, ezáltal a diákok jobban megismerkedhetnek hazán történelmével, földrajzával és kulturális értékeivel, így fejlesztve és elősegítve a diákokban a hazaszeretet kialakulását, elmélyítését. A verseny tervezését, lebonyolítását, értékelését és nyilvánosságát is szívesen megosztjuk.


Inkluzív nevelés kollégiumi gólyatábor keretében

A (4-5 napos) kollégiumi gólyatábort az iskolai beiratkozás hetében szervezzük az előkészítő évfolyamba felvett tanulóknak. A programok elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy megismerjék egymást, a kollégiumot (pl. napirend), a nevelőtanáraikat, segítsük a csoportkohézió kialakulását. A programokról röviden: kollégiumi rally (a kollégiumi élet színtereinek felfedezése), városismereti vetélkedő (több helyszínen), éjszakai túra, csoportfoglalkozások, egy napos kirándulás (pl. Pécs – Abaliget – Orfű), strand, Művészeti Bemutató (tehetségkutatás), "Az én lakóhelyem" projekt, multimédiás vetélkedő, játékóra, karaoke. A „jó gyakorlat” kiemelten szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására. Élményekre épülő fejlesztés, tréningek tartása, kooperatív módszerek, projektek alkalmazásával. Előtérbe nem a tudásanyag kerül, hanem az inter-, intraperszonális képességek, a szociális kompetenciák. A tanár rendezői, irányítói feladatokat lát el, a tanulók egyénileg, párban vagy csoportban dolgoznak.


Iskolai átmenet, pályaválasztás segítése továbbtanulási portfólió készítésével

A gyakorlatot az Arany János Kollégiumi Program 9/AJKP évfolyamán, a kollégiumban fejlesztettük ki. Jól irányítja a megfelelő középiskola kiválasztásához vezető utat. Miután a tanulók a pályaorientációs foglalkozásokon megismerték a választható középiskolák képzési kínálatát, meghozták a szülők bevonásával a továbbtanulásról szóló döntést. A portfóliót a tanulók készítik el kollégiumi nevelőtanári vezetéssel. A tanulói portfólió egy egyéni dokumentációgyűjtemény, mely a továbbtanuláshoz illeszkedik. A dokumentumgyűjtemény összeállításával a tanulók egy olyan anyagot prezentálhatnak magukról, ami segíti a választott középiskola döntéshozóit, majdani osztályfőnökeiket a hozzájuk jelentkező diákok megismerésében eredményeik, szociális státuszuk, erősségeik és érdeklődési területeik bemutatásával, ezáltal az integrált osztályokban történő továbbtanulásuk könnyebb lesz.


Diákközélet fejlesztése - Diáknap, diákigazgató-választás

A jó gyakorlat része iskolánk hagyományai szerint minden tanév októberében, az őszi szünetet megelőző időszakban a végzős diákok által szervezett Diáknap megvalósítása, a Diáknapot megelőző két hétben a 12. évfolyamos osztályok egy-egy diákigazgató-jelöltjének kampánya, a tanárokat és diákokat egyaránt érintő névtelen szavazás kivitelezése, a választás eredményének ünnepélyes kihirdetése, a tanév hátralevő részében a diákigazgató felelős szerepvállalása az iskolai rendezvényeken. A tanulók az iskolai falai között szembesülnek a felnőttlét fontos elemével, a felelőségteljes döntéshozatallal. A jó gyakorlat a diákelnök-választás (kampányolás, szavazás) izgalmas világát mutatja be a Diáknap keretén belül. 

 

© 2023 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 336182