KollégiumÁltalános IskolaNeumann VersenyBélap Online

Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk gimnáziuma 2020/2021. tanév szeptember 1-től 2023. június 15-ig az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím birtokosa.

A 2019/2020. tanévben gimnáziumunk pályázatot adott be az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ és a Bíráló Bizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Szekszárdi I. Béla Gimnázium pályázatát érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére. 
 
A cím megtisztelő az intézmény vezetése és pedagógusai számára. 
 
Az Oktatási Hivatal bázisintézményei azok a köznevelési intézmények, akik készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. 
 
akiknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési-oktatási, és egyéb tevékenységeiben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk; 
 
akik az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében; 
 
akik minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;
 
akik bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését. 
 
Kapcsolattartó: Hajós Éva intézményvezető 
e-mail: ibelagimnazium@belamail.hu
Telefon: 06-74- 999570   +36-30-595 78 44
 
 

Gimnáziumunk  jó gyakorlatai,  megosztásukat vállaljuk   bázisintézményi feladataink körében:

 

Tanulás és tanítás támogatása e-learning rendszer alkalmazásával

Mérnök végzettségű informatika tanár kollégánk javaslatára vezettük be 2007-ben. Célja a tanulók számára egy olyan e-learning felület biztosítása, ahol megtalálják a számukra szükséges ellenőrzött információt, munkafelületet. A tanár számára lehetőséget biztosít az ismeretek sokrétű átadására, a munkaszervezés hatékony átlátható megvalósítására. Az iskolavezetésnek betekintést biztosít a napi tanulói, tanári munka folyamatába. Célcsoport: tanárok, tanulók, szülők, iskolavezetés. Intézménytípus: középiskolák. A Tanszoba, a Moodle-alapú e-learning rendszer használatának, működtetésének megismertetése az intézményekben dolgozó tanár kollégákkal annak érdekében, hogy újabb, sokoldalú tanulói támogatást tudjanak biztosítani diákjaiknak. Tanulás támogatása a felületről letölthető, jogtiszta, ellenőrzött tananyag biztosításával. Tanulás szervezési támogatást ad a tantárgyi feladatok naprakész elvégzéséhez. Ellenőrzési lehetőséget biztosít az oktató-nevelő munka az e-learningben meglévő vetületének megismerése által. Előadás során megvilágítjuk a rendszer műszaki feltételeit, telepítésének, technikai részleteinek kérdéseit. Továbbá a napi munka módszertanáról, a tapasztalatokról adunk ismertetést. Műhelymunka keretében megismertetjük az e-learning rendszert tanár kollégákkal, illetve a napi munka fontosabb elemeit begyakoroltatjuk (számonkérések elkészítése, feladatok kiosztása, tanulói munka szervezése, stb. Mindezt a rendszer technikai részleteit ismerő, valamint a rendszert több éve a gyakorlatban is használó kolléga segítségével biztosítjuk. Eszközigénye: az előadáshoz notebook, projektor, internet. A műhelymunkához internet hozzáféréssel rendelkező gépterem – kivetítővel. Időigénye: 3-4 óra, az előismeretektől, az informatikai jártasságtól függően.

 

Robotika tanítása a középiskolában

A természettudományos labor pályázatához kapcsolódóan beszereztük első programozható robotjainkat, ez indította el ezt a sikeres tanulmányi profilt 2014-ben. Célja a robotikát tanórai vagy szakköri munkában tanítani szándékozó pedagógusok számára segítséget adni a témakör feldolgozásához, ezáltal a tanulók számára az informatika tantárgy keretei között betekintést adni a robotika összetett világába a mesterséges intelligencia ezen területébe. Célcsoport: gimnáziumi tanulók és tanáraik. Intézménytípus: gimnáziumok, ahol lehetőség van az informatika tantárgy helyi tantervének a robotika témakörrel történő bővítésére vagy szakköri tevékenység megszervezésére. A jó gyakorlat lényege, hogy olyan tapasztalatokat adjunk át a tanár kollégáknak, melynek segítségével maguk is megtervezhetik a robotika témakör tanításának metodikáját. A cél olyan témakör bevezetése az oktatásba, melynek révén a tanulók számára motivációt generálunk, az automatizálás, a mesterséges intelligencia megismerésének irányába. Mindez megalapozhatja a matematika, a fizika (mérnöki pálya) iránti fokozottabb érdeklődést. Alkalmazási területei: szakmai fejlesztés, tantervi fejlesztés által. Tanulói motiváció gerjesztése a mérnöki munka, a mérnöki tudományok iránt. Előadás formájában meg kell ismertetni a kollégákkal a témakör feldolgozásának, a tanórák megszervezésének módszerét (1 óra). Műhelymunka: a LEGO NXT, ARDUINO UNO, EDBOT robotok megismertetése a kollégákkal. (1-2 óra) Bemutató óra: A témakör gyakorlatban történő bemutatása, bemutató óra keretében (1 óra). Mindezeket a témakört ismerő és tanító tanár, esetleg asszisztens segítségével. Eszközigények a műhelymunkához, bemutató órához: internet hozzáféréssel rendelkező gépterem, kivetítővel, LEGO, ARDUINO vagy EDBOT robotok, valamint az azokat vezérelni képes programok a gépeken. Időigénye: 4 óra, az előismeretektől, valamint az informatikai jártasságtól függően.

 

3D tervezés a középiskolában

Informatika tanár és mérnök végzettségű kollégánk javaslatára vezettük be 2014-ben. Célja egy olyan témakör módszertani átadása a kollégáknak, aminek eredményeként a tanulók számára az informatika tantárgy keretei között betekintést lehet adni a mérnöki tervezői munka ezen területébe, másrészt támogatást adni a vizuális kultúra, a rajz, valamint a matematika geometriai aspektusainak gyakorlati alkalmazásának megismeréséhez. Célcsoportja: gimnáziumi tanulók és tanáraik. Intézménytípus: gimnáziumok, ahol lehetőség van az informatika tantárgy helyi tantervének a 3D tervezés témakörrel történő bővítésére. A szabadon hozzáférhető és könnyen elsajátítható GoogleSketchUp tervezőprogram tanulók számára fontos részleteinek, valamint a tervezői munka sajátosságainak megismertetése. Iskolánkban több éve, az informatika helyi tantervben szereplő témakör, tanárok számára történő módszertani ismertetése. A kidolgozott tananyag egységek átadása magyarázatokkal. (Helyi tanterv 3D tervezés témakörének megismertetése.) Alkalmazási területei: szakmai fejlesztés, tantervi fejlesztés által. Tanulói motiváció gerjesztése a mérnöki munka és tudományok iránt. Tantárgyközi ismeretek átadása. Előadás formájában ismertetni szükséges a témakör feldolgozásának módszerét a kollégákkal (1 óra), valamint műhelymunka során meg kell ismertetni a SketchUp programot a kollégákkal (2 óra). Bemutató órán vázolható a témakör gyakorlatban (1 óra) a témakört ismerő és tanító tanár kolléga vezetésével. A műhelymunkához és a bemutató órához internet hozzáféréssel rendelkező gépterem szükséges, kivetítővel, telepített SketchUp program a gépeken. Időigénye: 4 óra, az előismeretektől, valamint az informatikai jártasságtól függően.

 

Versenyszervezés – szervezési projekt gyakorlata

2004-ben indult útjára intézményünkben a Neumann Verseny, melyhez egy  TÁMOP pályázat keretében kifejlesztettük a megvalósítási módszert. Ez az az ún. „Szervezési projekt az I. Béla Gimnáziumban”. Célja segítséget adni azon iskolák számára, melyek országos vagy nemzetközi versenyt kívánnak szervezni és nem rendelkeznek az ehhez szükséges tapasztalatokkal. Célcsoport/intézménytípus: tanintézmények a közoktatásban vagy a szakképzésben. A jó gyakorlat lényege, hogy átadjuk versenyszervezési tapasztalatainknak azon intézmények számára, melyek ezekkel nem rendelkeznek. Alkalmazási területei: versenyszervezés, a verseny mint motivációs eszköz propagálása. A versenyszervezés projektben történő megvalósításának lépéseit taglaló előadás formájában tudjuk felajánlani a versenyszervezésben résztvevő tanárok és az intézményvezető segítségével. Időigénye: 3-4 óra.

 

Természettudományos szemléletformálás

A természettudományos labor pályázatához kapcsolódóan kerültek bevezetésre a laborfoglalkozások 2014-ben; a geo-informatika tanulmányi területet a PTE–TTK Térképészeti és Geoinformatikai Tanszékével meglévő kapcsolat inspirálta – 2018 óta. Célja a természettudományos szemlélet formálása (7-12. évfolyam, általános és középiskola), a természettudományos tantárgyak iránti kötődés elmélyítése a geo-informatika tagozaton és a laborfoglalkozások alkalmával. Szemléletes kísérletek és interaktív, tevékeny óravezetés során sajátíthatják el a tanulók a tantárgy követelményeit. Szakköri és egyéni tehetséggondozó foglalkozások keretében kutatómunkát végeznek, mellyel hazai és nemzetközi tudományos diákköri konferenciákon vesznek részt. Műhelymunka vagy bemutató óra keretében tudjuk megosztani partnerek részére e jó gyakorlatot földrajz, biológia és informatika szakos tanárok, laboránsok segítségével. Eszközigénye: kísérleti eszközök, labor, infokommunikációs eszközök. Időigénye: műhelymunka (2 óra), bemutató óra (1 óra).

 

A fejlesztő hatású iskola

Jó gyakorlatunk célja az iskolai lemorzsolódás megelőzése és a fejlesztő hatás elérése. Célcsoport/intézménytípus: általános és középiskolák diákjai, tanárai. Az Oktatási Hivatal által a kiemelt teljesítményű iskolák köré sorolt intézményünk kidolgozta a tanulói eredményesség és előrehaladás segítésének módszereit (pl. mérési eredmények elemzése, differenciált tanulásszervezés, egyéni tanulói előrehaladási célok, kortárssegítés, osztályfőnöki mentorprogram), amivel a fejlesztő hatású iskola funkcióit egyesítjük. Alkalmazási területei: differenciált tanulásszervezésű tanórák; felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, amelyekben a tanulók fejlesztése az irányadó. A fejlesztő iskolai módszereket ismertető előadás és műhelymunka keretében tudjuk felajánlani intézményvezetők, pedagógusok részére – a témakörben jártas kollégák, pedagógusok irányításával. Időigénye: 2-3 óra a bemutatandó módszerek mennyiségétől függően.

 

 
© 2023 Copyright | ibela.hu | Minden Jog fenntartva.
Látogatók: 162173